Posts Tagged ‘ΚτΠ ΑΕ’

Διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο «Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων» με Π/Υ 4.748.611,60 ευρώ

13 Σεπτεμβρίου 2012

13/9/2012 Διενέργεια Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το έργο «Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων», με Κωδικό ΟΠΣ: 352215, του ΕΠ «Ψηφιακή Σύγκλιση»

Κατεβάστε την περίληψη της πρόσκλησης του διαγωνισμού από εδώ.

Κατεβάστε τη διακήρυξη του διαγωνισμού από εδώ.

Η δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 4.748.611,60 ευρώ.

Advertisements

Ενταξη της Οριζόντιας Πράξης ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ με Π/Υ 4.748.611,60 ευρώ

18 Δεκεμβρίου 2011

26/10/2011 Ένταξη της Οριζόντιας Πράξης «ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ » με κωδικό MIS 352215 στα Επιχειρησιακά Πρόγραμματα: «Ψηφιακή Σύγκλιση» «Μακεδονία – Θράκη» «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» «Αττική»

Η δημόσια δαπάνη της πράξης που προτείνεται για εγγραφή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 4.748.611,60 ευρώ.

Φυσικό αντικείμενο της πράξης:
Αντικείμενο της πράξης είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος, μέσα από το οποίο θα καταστεί δυνατή η διαρκής μέτρηση και καταγραφή σε πραγματικό χρόνο του συνόλου των επιπέδων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, που οφείλονται στο σύνολο των σταθμών κεραιών κάθε είδους. Παράλληλα, ο πολίτης θα έχει τη δυνατότητα μέσω του διαδικτυακού τόπου, που θα δημιουργηθεί, να έχει πρόσβαση στις μετρήσεις των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, που θα καταγράφονται από τους σταθμούς μέτρησης.

Οι υποδομές Ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που θα αποτελέσουν το αντικείμενο του έργου θα είναι αυτές που εκπέμπουν σε ευρεία περιοχή συχνοτήτων (100 kHz – 5.5 GHz, αδειοδοτούμενες και μη), όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:
• Δίκτυα ασύρματων επικοινωνιών (όπως δίκτυα κινητής τηλεφωνίας παλαιάς και νέας γενιάς GSM-900 και GSM-1800 & UMTS), δίκτυα σταθερής ασύρματης πρόσβασης, κλπ
• Ακτινοβολίες από πηγές, όπως κεραίες ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών κλπ.
• Ραντάρ
• Ραδιοσυσκευές και δίκτυα που δεν απαιτούν άδεια, όπως Wireless Hotspots, εταιρικές ζεύξεις κτλ

Το έργο περιλαμβάνει:
• την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 500 σταθερών σταθμών μέτρησης της η/μ ακτινοβολίας σε όλη τη χώρα
• την προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 13 φορητών σταθμών μέτρησης
• τη δημιουργία και λειτουργία ενός κέντρου συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων μέτρησης
• τη δημιουργία ενός δικτύου διασύνδεσης των σταθμών μέτρησης με το κέντρο δεδομένων
• την ανάπτυξη ενός Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (ΓΠΣ), στο οποίο θα προβάλλονται οι σταθμοί μέτρησης καθώς και τα αποτελέσματα των μετρήσεων
• την ανάπτυξη και λειτουργία μιας διαδικτυακής πύλης για την προβολή των δεδομένων μέτρησης και της διάθεσης αυτών στο Διαδίκτυο.

Η βασική λειτουργικότητα του συστήματος θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο τα εξής :
• Τα αποτελέσματα θα μπορούν να διαχωριστούν βάσει της συχνότητας (ή ζωνών συχνοτήτων) και της καταγεγραμμένης τιμής μέτρησης. Η κεντρική βάση θα αποθηκεύει πλειάδα χαρακτηριστικών / μεταδεδομένων για κάθε μέτρηση, όπως υποκείμενη τεχνολογία και λοιπά τεχνικά χαρακτηριστικά που αφορούν στη μέτρηση π.χ ενδεχόμενη πηγή, ένταση, εύρος συχνότητας, πυκνότητα ροής ισχύος κτλ.
Τα παραπάνω χαρακτηριστικά θα μπορούν να παρουσιαστούν στη δικτυακή μορφή, κατ’ απαίτηση του χρήστη και με τρόπο κατανοητό.
• Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα παρουσιάζονται μέσα από έναν γεωγραφικό χάρτη της χώρας, με δυνατότητα επιλογής και προβολής συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, υπό τη μορφή στρώματος (ή overlay/underlay αντίστοιχα).
• Η παρουσίαση των μετρήσεων θα δίνει τη δυνατότητα για παρουσίαση του ιστορικού των μετρήσεων, έτσι οποιοσδήποτε θα μπορεί να παρακολουθεί τη πορεία εμφάνισης Η/Μ πεδίων.
• Η δικτυακή εφαρμογή θα διαθέτει λειτουργία αναζήτησης και προβολής σύνθετων ερωτημάτων, όπως ενδεικτικά αναφέρεται η πληροφόρηση για:
– τις πηγές ηλεκτρομαγνητικών πεδίων σε μια συγκεκριμένη περιοχή
– τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες υπάρχει συγκεκριμένη πηγή Η/Μ πεδίου Ε2158
– μέγιστες και ελάχιστες τιμές μετρήσεων, με δυνατότητα ειδοποίησης ALERT σε περίπτωση που μία τιμή σε μία περιοχή ξεπεράσει το ανώτερο επιτρεπτό όριο, κλπ
• Θα υπάρχει η δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας, ώστε ο πολίτης να μπορεί να ενημερώνει για τυχόν αυθαίρετες ραδιοηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, να πληροφορείται και να ενημερώνεται γενικότερα για θέματα που αφορούν την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, κ.ο.κ..
• Επίσης θα υπάρχει η υπηρεσία SMS και email, ένα σύστημα ενημέρωσης του κοινού για τα επίπεδα της εκπεμπόμενης ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας ραδιοσυχνοτήτων στο περιβάλλον, τα οποία θα καταγράφονται από το σύστημα μετρήσεων.
• Επιπροσθέτως, μέσω μηχανισμών “alert” θα ειδοποιούνται οι αρμόδιο δημόσιοι φορείς (πχ ΕΑΕΕ, ΓΓΕ, ΕΕΤΤ) για τις περιπτώσεις εκείνες που τα παρατηρούμενα όρια ακτινοβολίας υπερβαίνουν τα αντίστοιχα επιτρεπτά.

Το σύστημα θα μπορεί να διασυνδεθεί, να λάβει και να επεξεργαστεί στοιχεία και πληροφορίες από άλλα συναφή συστήματα που έχουν ήδη εγκατασταθεί και λειτουργούν όπως π.χ ΕΣΔΕΦΡ, ΕΡΜΗΣ, pedion24 κλπ.

Παραδοτέα πράξης:
Από την πράξη θα προκύψουν οι παρακάτω ψηφιακές υπηρεσίες σε λειτουργία:
(α) Υπηρεσία προβολής με τρήσεων (ιστορικού μετρήσεων, συγκριτικών μετρήσεων, καταγεγραμμένων επιτόπιων μετρήσεων)
(β) Υπηρεσία υποβολής Αιτημάτων μέτρησης Η/Μ ακτινοβολίας. Ενστάσεων – Καταγγελιών
(γ) Υπηρεσία άμεσης – περιοδικής ενημέρωσης.

Οι υπηρεσίες αυτές θα καλύπτουν όλες τις επιμέρους διαδικασίες που προβλέπονται αναλυτικά στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης.

Τα επιμέρους παραδοτέα ανά υποέργο είναι αυτά που περιγράφονται αναλυτικά στο Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης:

Υποέργο 1 «Ανάπτυξη του δικτύου σταθμών μέτρησης και των ψηφιακών υπηρεσιών»

• Οριστικοποιημένο Τεύχος Ανάλυσης απαιτήσεων συστήματος
• Σχεδιασμός αρχιτεκτονικής λύσης (για το σύνολο του συστήματος που υποστηρίζει τις ψηφιακές υπηρεσίες), που θα περιλαμβάνει
– Αναλυτική καταγραφή και ανάλυση σχεδιασμού απαιτήσεων διαδικτυακής πύλης, εξοπλισμού, λογισμικού συστήματος και εφαρμογών, πλατφόρμας GIS και ψηφιακών υπηρεσιών.
– Αναλυτικό σχεδιασμό υλοποίησης περιεχομένου ανά ενότητες,
– σχεδιασμό διεπαφών προσβασιμότητας
• Σχέδιο Διαλειτουργικότητας
• Σχέδιο Μετάπτωσης
• Σενάρια και μεθοδολογία ελέγχου
• Πλήρης οδηγός για τη διαδικασία και τις δοκιμές ελέγχου που θα γίνουν στο πλαίσιο των παραλαβών του Έργου:
– αυτοματοποιημένων δοκιμών μονάδων (unit tests)
– δοκιμών σε επίπεδο εφαρμογών (system tests) – δοκιμών υψηλού φόρτου (stress tests)
– δοκιμών προσβασιμότητας και ευχρηστίας των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (accessibility & usability tests)
• Αποτίμηση οφέλους, ενδεικνυόμενα μέτρα ασφάλειας και Πολιτική Ασφάλειας του συστήματος.
• Εγκατεστημένοι σταθμοί μέτρησης, σε λειτουργική ετοιμότητα
• Ολοκληρωμένο δίκτυο διασύνδεσης των σταθμών μέτρησης με το κέντρο συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων
• Σειρά Εγχειριδίων Τεκμηρίωσης (λειτουργικής & υποστηρικτικής)
• Εγκατεστημένο έτοιμο λογισμικό, σε λειτουργική ετοιμότητα
• Εγκατεστημένες εφαρμογές, πλήρως υλοποιημένες (λειτουργικότητα), ελεγμένες βάσει καθορισμένων (επαναλήψιμων) δοκιμών ελέγχου, έτοιμες για (α) υποδοχή πραγματικών δεδομένων (από μετάπτωση ή καταχώρηση) και (β) για την έναρξη της Δοκιμαστικής Λειτουργίας
• Σειρά Εγχειριδίων Τεκμηρίωσης (λειτουργικής & υποστηρικτικής)
• Οι προσφερόμενες ψηφιακές υπηρεσίες δοκιμασμένες σε συνθήκες πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας
• Τελικό σύστημα (περιβάλλον, λειτουργικότητα, δεδομένα) σε κανονική επιχειρησιακή λειτουργία από σύνολο προβλεπομένων χρηστών Φορέα, και υπό συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών
• Τεύχος αποτελεσμάτων δοκιμαστικής λειτουργίας συστήματος σε συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών
• Εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή (ένα (1) μήνα πριν την έναρξη της εκπαίδευσης)
• Πρόγραμμα εκπαίδευσης / Εκπαίδευση χρηστών τοπικών συστημάτων – διαχειριστών κεντρικού συστήματος
• Έκθεση απολογισμού εκπαίδευσης.
• Οι προσφερόμενες ψηφιακές υπηρεσίες δοκιμασμένες σε συνθήκες πλήρους επιχειρησιακής λειτουργίας, έτοιμο προς Οριστική Παραλαβή από Αναθέτουσα Αρχή
• Τελικό σύστημα (περιβάλλον, λειτουργικότητα, δεδομένα) σε κανονική επιχειρησιακή λειτουργία από σύνολο προβλεπομένων χρηστών Φορέα, και υπό συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών
• Υποστήριξη Χρηστών
• Τεύχος αποτελεσμάτων πλήρους λειτουργίας συστήματος σε συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών

Υποέργο 2 «Προμήθεια του κεντρικού εξοπλισμού για την υποστήριξη των Ψηφιακών Υπηρεσιών»

• Σχέδιο – πρόταση του εξοπλισμού που πρόκειται να προσφερθεί στο πλαίσιο του υποέργου
• Εγκατεστημένος εξοπλισμός, σε λειτουργική ετοιμότητα (τμηματική παραλαβή εξοπλισμού)
• Εγκατεστημένο λογισμικό συστήματος , σε λειτουργική ετοιμότητα (τμηματική παραλαβή λογισμικού)
• Πλήρως ελεγμένος εξοπλισμός σε συνθήκες λειτουργίας που προσομοιώνουν τις πραγματικές (εκμετάλλευση πλήρους λειτουργικότητας από κρίσιμη κοινότητα χρηστών, χρησιμοποιώντας πραγματικά δεδομένα), έτοιμος/ες να μπει σε Παραγωγική Λειτουργία υπό συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών
• Σειρά εγχειριδίων (λειτουργικής & υποστηρικτικής) τεκμηρίωσης
• Τεύχος αποτελεσμάτων πλήρους λειτουργίας συστήματος σε συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών

11.000.000 ευρώ για το Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων

14 Δεκεμβρίου 2011

11 μύρια ευρώ (11.000.000) προβλέπεται να κοστίσει το «Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων».

Το έργο των 11.000.000 ευρώ έχει εκχωρηθεί στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ) μέσω του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση (ΕΣΠΑ) και αναμένεται η ανάρτηση της Δημόσιας Διαβούλευσης ως το τέλος του 2011. Μετά τη διαβούλευση θα ακολουθήσει η προκήρυξη του έργου μέσω της προσφυγής σε ανάδοχους εργολάβους.

Είναι πράγματι ενδιαφέρουσες οι προτεραιότητες. Ακόμη πιο ενδιαφέρον έχουν τα 11 μύρια.

Κρίση, ποια κρίση;

Ο Υπουργός Βορίδης άλλωστε το ανακοίνωσε: «Δημιουργείται στα πλαίσια της Εθνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεχούς μέτρησης και καταγραφής των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την ονομασία «Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων»».

Δεν μας είπε -βέβαια- ότι κοστίζει 11.000.000 ευρώ.

Ούτε μας είπε ποιες τρεις(;) εταιρείες έχουν την υποδομή για να υλοποιήσουν ένα τέτοιο έργο.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το ΦΕΚ Β 758/2011 σε μορφή pdf.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε μία παλαιότερη περιγραφή για το περίφημο «Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων» των 11.000.000 ευρώ. Ενδιαφέρον έχει ότι ο Π/Υ προ κρίσης το 2008-2009 ήταν 4.000.000 ευρώ και τώρα με την κρίση έγινε 11.000.000 ευρώ!!! Τρεις φορές πάνω!