Posts Tagged ‘ΕΕΤΤ’

Κανονισμός διαδικασίας αδειοδότησης τυποποιημένων κατασκευών κεραιών

13 Ιανουαρίου 2012

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το ΦΕΚ B3037/2011 σε μορφή pdf.

ΦΕΚ Β 3037/30-12-2011
ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. 629/9

“Κανονισμός καθορισμού των επιμέρους διαδικασιών και των απαιτούμενων δικαιολογητικών στο πλαίσιο της διαδικασίας αδειοδότησης τυποποιημένων κατασκευών κεραιών, κατ’ εφαρμογή της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 11926/261 (ΦΕΚ Β453/ 22-3-2011)”

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

Έχοντας υπόψη:
α. Το άρθρο 4 παρ.1 και 2 εδάφιο ιδ, το άρθρο 12 παρ. λα΄ και το άρθρο 31 παρ. 6 του ν. 3431/2006 «Περί
Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει (Α΄ 13).
β. Το άρθρο 1 παρ. 2 εδάφιο δ΄ του ν. 2801/2000 «Ρυθμίσεις Θεμάτων Αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες Διατάξεις» (Α΄ 46).
γ. Την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 53571/3839/2000 «Μέτρα Προφύλαξης του Κοινού από τη Λειτουργία Κεραιών Εγκατεστημένων στην Ξηρά» (Β΄ 1105).
δ. Την κοινή υπουργική απόφαση αρίθ. 11926/261 «Ειδική διαδικασία αδειοδότησης στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση Τυποποιημένων Κατασκευών Κεραιών» (ΦΕΚ 453/Β΄/22.3.2011), ιδίως το άρθρο 11, παρ. 1.
ε. Την υπουργική απόφαση αριθ. Δ3/Δ/35694/6190/2000 «Προστασία των Αεροπορικών Εγκαταστάσεων από τον κίνδυνο της ανάπτυξης κατασκευών – εμποδίων γύρω από αυτές καθώς και της Αεροπλοΐας εκ των υπερυψηλών ανά τη χώρα κατασκευών» (ΦΕΚ 1133/ Β΄/11-9-2000), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση ΥΜΕ/ΥΠΑ/Δ3/ Δ/3271/781/ 27-1-2009 (ΦΕΚ 191/ Β΄/ 5.2.2009).
στ. Την κοινή υπουργική απόφαση αριθ. 94649/8682/1993 «Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 89/336/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων», όπως τροποποιήθηκε από τις Οδηγίες 92/31/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ (ΦΕΚ 688/ Β΄/1994).
ζ. Την απόφαση ΕΕΤΤ ΑΠ 375/10/14-2-2006 «Κανονισμός Διαδικασίας Δημόσιας Διαβούλευσης» (ΦΕΚ 314/Β/ 16-03-2006).
η. Το με αριθ. πρωτ. 27274/26-10-2011 έγγραφο της Δ/νσης Ο.Κ.Κ. της Γεν. Δ/νσης Πολ/μιας της Γενικής Γραμματείας Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής το οποίο έλαβε αριθ. πρωτ. ΕΕΤΤ 41581/27-10-2011,
αποφασίζει:

Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής

Ο παρών Κανονισμός προσδιορίζει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και εξειδικεύει τις λεπτομέρειες για την αδειοδότηση τυποποιημένων κατασκευών κεραιών σύμφωνα με τις προβλέψεις της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 11926/261 «Ειδική διαδικασία αδειοδότησης στην οποία υπάγεται η εγκατάσταση τυποποιημένων κατασκευών κεραιών» (ΦΕΚ 453/Β΄/22.3.2011).

Άρθρο 2 Διαδικασία Έκδοσης Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας

1. Η αίτηση για την Έκδοση της Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας συνοδευόμενη από φάκελο με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα (εφεξής «η Αίτηση»), κατατίθεται στην ΕΕΤΤ σε τέσσερα (4) αντίτυπα και σε ηλεκτρονική μορφή.
2. Το περιεχόμενο της αίτησης και του φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και συνοδευτικά έγγραφα περιγράφονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος Κανονισμού. Η ΕΕΤΤ δύναται να δημοσιεύει στο ιστοπεδίο της πρότυπo -υπόδειγμα αίτησης.
3. Για την εξέταση της κάθε Αίτησης κατατίθεται σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΕΤΤ διοικητικό τέλος ύψους 950 Ευρώ.
4. Η ΕΕΤΤ εφόσον διαπιστώσει ότι α) η αίτηση είναι πλήρως συμπληρωμένη β) συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά και γ) πληρούνται οι όροι της παρ 3 του Άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 11926/261 διαβιβάζει αντίγραφα της αίτησης στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΚΑ (2 αντίγραφα) και στην ΕΕΑΕ (1 αντίγραφο) κοινοποιώντας το σχετικό διαβιβαστικό στον αιτούντα.
5. Η Αίτηση απορρίπτεται και ο φάκελος επιστρέφεται στον αιτούμενο, όταν κατά την εξέταση από οποιονδήποτε από τους εμπλεκόμενους φορείς διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 11926/261. Το κατατεθέν τέλος δεν επιστρέφεται.
6. Όταν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας εξέτασης διαπιστωθεί ότι η Αίτηση δεν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ή παρουσιάζονται ελλείψεις ή σφάλματα στα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά η ΕΕΤΤ παρέχει στον αιτούντα για την διόρθωση των σφαλμάτων ή την συμπλήρωση της αίτησης αποκλειστική προθεσμία 20 εργάσιμων ημερών από την ειδοποίησή του με έγγραφο ή ηλεκτρονικό τρόπο.
Εφόσον η προθεσμία παρέλθει άκαρπη ή δεν πραγματοποιηθεί το σύνολο των αιτούμενων διορθώσεων ή συμπληρώσεων η αίτηση απορρίπτεται. Το κατατεθέν τέλος δεν επιστρέφεται.
7. Η ΕΕΤΤ, μετά τη λήψη της, κατά λόγο αρμοδιότητας, σύμφωνης γνώμης όλων ανεξαιρέτως των εμπλεκομένων φορέων (Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) και Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ)), σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 11926/261, εκδίδει την Άδεια Τύπου στην οποία περιλαμβάνονται και πιθανοί πρόσθετοι όροι και περιορισμοί που θα πρέπει να τηρούνται κατά την εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας.
8. Κάθε άδεια τύπου λαμβάνει μοναδικό αριθμό εγγραφής και δημοσιεύεται στο ιστοπεδίο της ΕΕΤΤ.

Άρθρο 3 Δήλωση εγκατάστασης ΤΚΚ

1. Για τον προσδιορισμό της θέσης εγκατάστασης σύμφωνα με την παράγραφο 3, στοιχείο δ΄, του Άρθρου 6 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 11926/261, ο κάτοχος της κατασκευής υποχρεούται να προσδιορίζει στη δήλωση εγκατάστασης:
(α) Τις συντεταγμένες της θέσης εγκατάστασης και την ακριβή διεύθυνση (οδός, αριθμός -εφόσον υφίστανται – πόλη/χωριό, Δήμος, Νομός).
(β) Το υπόβαθρο στήριξης ιστού και οικίσκου (επί εδάφους ή επί κτιρίου). Σε περίπτωση εγκατάστασης επί δώματος κτιρίου προσδιορίζεται το ύψος και ο αριθμός ορόφων.
(γ) Τον προσανατολισμό του ιστού της κατασκευής κεραίας ως προς τον Βορρά (με δήλωση της δεξιόστροφης γωνίας που σχηματίζεται ανάμεσα στον Βορρά και στην κατεύθυνση αναφοράς που αναφέρεται στην αίτηση άδειας τύπου).
και να προσκομίζει κατάλληλες φωτογραφίες που α) αποτυπώνουν πανοραμικά το κτίριο ή το οικόπεδο επί του οποίου εγκαθίσταται η κατασκευή και β) εστιάζουν στο σημείο που θα γίνει η εγκατάσταση.
2. Η βεβαίωση για την ορθή υποβολή της δήλωσης εγκατάστασης ΤΚΚ που εκδίδει η ΕΕΤΤ σύμφωνα με την παρ 4 του άρθρου 6 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 11926/261 δημοσιεύεται στο ιστοπεδίο της ΕΕΤΤ.
3. Η ΕΕΤΤ δημοσιεύει στο ιστοπεδίο της πρότυπο -υπόδειγμα δήλωσης εγκατάστασης τυποποιημένης κατασκευής κεραίας.
4. Για την επεξεργασία της δήλωσης εγκατάστασης καταβάλλεται στην ΕΕΤΤ διοικητικό τέλος 90 Ευρώ.

Άρθρο 4 Έλεγχοι και Τήρηση Φακέλου

1. Ο κάθε κάτοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει τον τεχνικό φάκελο της κατασκευής σε κάθε Αρμόδια για έλεγχο Αρχή το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ή ηλεκτρονική ειδοποίησή του.
2. Ο κάτοχος οφείλει να παρέχει πρόσβαση σε αρμόδια κλιμάκια για επιτόπου έλεγχο των κατασκευών. Στους επιτόπιους ελέγχους οφείλει να παρευρίσκεται εξουσιοδοτημένος τεχνικός του κατόχου, εφόσον ζητηθεί αρμοδίως.

Άρθρο 5 Ανάκληση Άδειας Τύπου

Στην περίπτωση ανάκλησης της άδειας τύπου για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 8 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 11926/261, κάθε κάτοχος είναι υποχρεωμένος να παύσει άμεσα την λειτουργία του συνόλου των κατασκευών κεραιών του τύπου που ανακλήθηκε και να προβεί σε πλήρη αποξήλωση εντός τριμήνου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικό χρονικό διάστημα στην απόφαση ανάκλησης.

Άρθρο 6 Παύση ισχύος Δήλωσης Εγκατάστασης ΤΚΚ

Σε περίπτωση παύσης ισχύος δήλωσης εγκατάστασης ΤΚΚ ο κάτοχός της υποχρεούται να διακόψει άμεσα τη λειτουργία της και να προβεί σε πλήρη αποξήλωση εντός 10 ημερών από τη γνωστοποίηση της σχετικής απόφασης της ΕΕΤΤ.

Άρθρο 7 Ετήσιο τέλος ΤΚΚ

1. Για κάθε κατασκευή κεραίας για την οποία έχει εκδοθεί βεβαίωση ορθής υποβολής Δήλωσης Εγκατάστασης ΤΚΚ καταβάλλεται ετήσιο τέλος ύψους 200 Ευρώ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 31 παρ 5 του νόμου 3431/2006, όπως αυτά εξειδικεύονται στην Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ 417/1 «Κανονισμός Απόδοσης στην Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας Ετήσιου Τέλους Εγκατάστασης και Λειτουργίας Κατασκευών Κεραιών» (ΦΕΚ 183/Β΄/14.2.2007).
2. Το ετήσιο τέλος για τις ΤΚΚ, των οποίων οι βεβαιώσεις για ορθή δήλωση εγκατάστασης έχουν εκδοθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, καταβάλλεται στην ΕΕΤΤ από τους υπόχρεους από το έτος που ακολουθεί και εφεξής κατόπιν ειδοποίησης πληρωμής από την ΕΕΤΤ.

Άρθρο 8 Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού άρχεται από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο παρών Κανονισμός να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

Η αίτηση για την Έκδοση της Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας που υποβάλλεται στην ΕΕΤΤ πρέπει να περιλαμβάνει:
1. Πλήρη στοιχεία του αιτούντος (Επωνυμία, Διακριτικός Τίτλος, Νομική Μορφή, Διεύθυνση Έδρας, ΑΦΜ, ΑΡΜΑΕ, Τεχνικός Υπεύθυνος, Στοιχεία Επικοινωνίας Τεχνικού Υπευθύνου, Αριθμός Γενικής Άδειας).
2. Σύντομη περιγραφή του Τύπου Κατασκευής Κεραίας.
3. Περιγραφή των Υπηρεσιών Ραδιοεπικοινωνίας που θα εξυπηρετεί η Κατασκευή Κεραίας, με αναφορά στους αριθμούς απόφασης χορήγησης των απαραίτητων για την έκδοση της άδειας τύπου δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων.
4. Γενικά στοιχεία της Κατασκευής Κεραίας. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν τα εξής:
i. Περιβάλλον εγκατάστασης (αστικό, ημιαστικό, αγροτικό, δασική περιοχή)
ii. Υπόβαθρο εγκατάστασης (έδαφος, οροφή κτιρίου, άλλο),
iii. Μέγιστο ύψος της κατασκευής κεραίας,
iv. Αναφορά στην ύπαρξη οικίσκου στέγασης μηχανημάτων (και διαστάσεις αυτού),
v. Συνολική ενεργός ακτινοβολούμενη ισχύς της ΤΚΚ (συνολικό EIRP σε Watts), μη συνυπολογιζόμενης της ακτινοβολούμενης ισχύος κεραιοσυστημάτων πολύ υψηλής κατευθυντικότητας όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση επίγειων μικροκυματικών ζεύξεων,
vi. Αριθμός κεραιοσυστημάτων πολύ υψηλής κατευθυντικότητας όπως αυτά που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση επίγειων μικροκυματικών ζεύξεων και ισχύς εξόδου του πομπού που τα τροφοδοτεί,
vii. Προσδιορισμός της σκοπιμότητας εγκατάστασης (αναφορά στο δίκτυο την ανάπτυξη του οποίου θα εξυπηρετήσει ο σταθμός καθώς και στο ρόλο του σταθμού εντός του δικτύου (π.χ. σταθμός βάσης, αναμεταδότης, άλλο)).
5. Αρχιτεκτονικά σχέδια, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές (κάτοψη, τομές, όψεις) της κατασκευής κεραίας και του οικίσκου στέγασης μηχανημάτων, όταν υπάρχει.
6. Τα ειδικότερα στοιχεία της κατασκευής (ίδιον βάρος, βάρος φέροντα εξοπλισμού, φορτία ανέμου), δήλωση στατικής επάρκειας και κατασκευαστικές λεπτομέρειες αν απαιτούνται, μέτρα προστασίας για πρόληψη διαβρώσεων, όπως επιστρώσεις, βαφές, επιλογή μετάλλων (ηλεκτροχημική σειρά), γειώσεις και αντικεραυνική προστασία, ηλεκτρική τροφοδοσία (ηλεκτρικές συνδεσμολογίες και πίνακες, απαιτούμενη ισχύς λειτουργίας), σύμφωνα με τους ισχύοντες Εθνικούς Κανονισμούς και τις ισχύουσες προδιαγραφές.
7. Ηλεκτρολογικό σχέδιο της κατασκευής με απεικόνιση όλων των συσκευών ή εξαρτημάτων, των τροφοδοσιών και των συνδεσμολογιών τους.
8. Περιγραφή των στοιχείων ακτινοβολίας της Κατασκευής Κεραίας. Ειδικότερα, θα πρέπει να προσδιορίζονται: ο αριθμός κεραιών και οι ονομαστικές τιμές των γωνιών τοποθέτησής (Για την περιγραφή των κεραιών στην αίτηση για την άδεια τύπου θεωρείται μία κατεύθυνση αναφοράς και για κάθε εγκατάσταση θα δηλώνεται η δεξιόστροφη γωνία στροφής ως προς την κατεύθυνση αναφοράς) τους σε σχέση με κατεύθυνση αναφοράς, του ύψους τοποθέτησης από την βάση στήριξης της κατασκευής, της ηλεκτρικής και μηχανικής κλίσης (συνολικό tilt), με καθορισμό τυχόν εύρους απόκλισης από τις ονομαστικές τιμές των προαναφερόμενων μεγεθών, το κέρδος κύριου λοβού (σε dBi), η γωνία μέγιστου κύριου λοβού ως προς τη διεύθυνση αναφοράς, η μέγιστη ισχύς εισόδου, το EIRP (σε Watts) και η περιοχή συχνοτήτων για την οποία ισχύουν τα ανωτέρω χαρακτηριστικά.
9. Περιγραφή των πομπών – δεκτών του σταθμού με δυνητική αναφορά σε εναρμονισμένα πρότυπα με τα οποία θα συμμορφώνεται ο σχετικός εξοπλισμός που εγκαθίσταται.
10. Πρόγραμμα συντήρησης και ελέγχων για καλή λειτουργία της όλης εγκατάστασης που αφορά, ενδεικτικά, στα ακόλουθα: ιστός, οικίσκος, κεραίες, πομποί και δέκτες, ηλεκτρική τροφοδοσία και ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, άλλες συσκευές, έλεγχος για ενδεχόμενες αλλαγές του περιβάλλοντος.
11. Μελέτη που εκτιμά τις πιθανές επιπτώσεις στο ανθρώπινο και φυσικό περιβάλλον από την εγκατάσταση της κατασκευής κεραίας όπου περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής:
i. Σκοπούμενο περιβάλλον εγκατάστασης,
ii. Περιγραφή των σημαντικότερων δυνητικών περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων από την πραγματοποίηση του συγκεκριμένου έργου και των συνοδών του στο σύνολο των περιβαλλοντικών μέσων και παραμέτρων,
iii. Όρια και περιορισμοί που πρέπει να ισχύουν για την θέση εγκατάστασης ώστε να ελαχιστοποιούνται οι πιθανές περιβαλλοντικές επιπτώσεις,
iv. Μέτρα που θα ληφθούν για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον τόσο κατά την εγκατάσταση όσο και κατά την λειτουργία της κατασκευής κεραίας.
v. Τα οριζόμενα στην παρ 7α του άρθρου 5 της κοινής υπουργικής απόφασης αριθ. 11926/261 αναφορικά με την προστασία του κοινού από την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
vi. Πρόσθετα μέτρα για την Υγεία και την Ασφάλεια που ενδεικτικά αφορούν στους κινδύνους πυρκαγιάς και ηλεκτροπληξίας, στη διαρροή χημικών από μπαταρίες ή άλλες συσκευές, στον κίνδυνο αποκόλλησης αντικειμένων (κεραιών, πάγου κλπ).
vii. Δήλωση ότι ο ραδιοεξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στην Κατασκευή Κεραίας πληροί τις απαιτήσεις του Π.Δ. 44/2002 όπως ισχύει, και συγκεκριμένα α) η απαίτηση για την ασφάλεια του χρήστη ή τρίτου, β) η απαίτηση προστασίας για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, γ) η απαίτηση για αποτελεσματική χρήση του φάσματος και αποφυγή επιβλαβών παρεμβολών.

Κατά την εγκατάσταση της κατασκευής θα ληφθεί η απαραίτητη μέριμνα για την διασφάλιση της συμμόρφωσης του συνόλου της εγκατάστασης.
12. Απόδειξη καταβολής του Διοικητικού Τέλους που προβλέπεται στο άρθρο 2 του παρόντος Κανονισμού, σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΕΤΤ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 17 Νοεμβρίου 2011

Ο Πρόεδρος

ΛΕΩΝΙΔΑΣ Ι. ΚΑΝΕΛΛΟΣ

Advertisements

11.000.000 ευρώ για το Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων

14 Δεκεμβρίου 2011

11 μύρια ευρώ (11.000.000) προβλέπεται να κοστίσει το «Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων».

Το έργο των 11.000.000 ευρώ έχει εκχωρηθεί στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ (ΚτΠ ΑΕ) μέσω του ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση (ΕΣΠΑ) και αναμένεται η ανάρτηση της Δημόσιας Διαβούλευσης ως το τέλος του 2011. Μετά τη διαβούλευση θα ακολουθήσει η προκήρυξη του έργου μέσω της προσφυγής σε ανάδοχους εργολάβους.

Είναι πράγματι ενδιαφέρουσες οι προτεραιότητες. Ακόμη πιο ενδιαφέρον έχουν τα 11 μύρια.

Κρίση, ποια κρίση;

Ο Υπουργός Βορίδης άλλωστε το ανακοίνωσε: «Δημιουργείται στα πλαίσια της Εθνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας ένα πανελλαδικό δίκτυο συνεχούς μέτρησης και καταγραφής των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με την ονομασία «Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων»».

Δεν μας είπε -βέβαια- ότι κοστίζει 11.000.000 ευρώ.

Ούτε μας είπε ποιες τρεις(;) εταιρείες έχουν την υποδομή για να υλοποιήσουν ένα τέτοιο έργο.

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το ΦΕΚ Β 758/2011 σε μορφή pdf.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε μία παλαιότερη περιγραφή για το περίφημο «Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων» των 11.000.000 ευρώ. Ενδιαφέρον έχει ότι ο Π/Υ προ κρίσης το 2008-2009 ήταν 4.000.000 ευρώ και τώρα με την κρίση έγινε 11.000.000 ευρώ!!! Τρεις φορές πάνω!

Αναμένουμε όλοι εύλογα από την Πολιτεία να ψηφίσει άμεσα το νομοσχέδιο

21 Νοεμβρίου 2011

Ομιλία Λεωνίδα Κανέλλου, Προέδρου της «Ανεξάρτητης» Αρχής Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), στην Infocom World 2011 «Απόδραση από την Κρίση» την 25 Οκτωβρίου 2011

Απόσπασμα από το σημείο 14′:22″ της ομιλίας του Προέδρου της «Ανεξάρτητης» Αρχής Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ):

Στη συνέχεια βέβαια αναμένουμε όλοι εύλογα από την Πολιτεία, εκτός από την υπουργική απόφαση για τις τυποποιημένες κεραίες, που επιλύει μέρος μόνο του προβλήματος, να ψηφίσει άμεσα το νομοσχέδιο, που έχουμε συνεισφέρει να ετοιμάσει για την εγκαθίδρυση της διαδικασίας μίας στάσης, του one-stop-shop, για την αδειοδότηση των σταθμών βάσης, που αποτελεί ένα χρόνιο πρόβλημα, που συζητάμε σε κάθε συνέδριο και το οποίο δεν βλέπουμε τη λύση.

Πλασιέ εταιρειών κινητής τηλεφωνίας

8 Φεβρουαρίου 2009

Πλασιε εταιρειών κινητής τηλεφωνίας

!! Σημαντικό Σχόλιο !!

Νουθεσίες από την ΕΕΤΤ

24 Ιανουαρίου 2009

Τί μπορούμε να πούμε; Έχουν ξεφύγει τελείως… Αντί να κοιτάξουν να συμμαζέψουν τις εταιρείες, που παρανομούν ατιμώρητες, νουθετούν και μαλώνουν τους Δημάρχους. Ελπίζουμε τουλάχιστον να διάβασε κάποιος την επιστολή πριν την προωθήσουν για υπογραφή.

Τώρα, για όσους θεωρούν την αποστολή αυτού του εγγράφου «αθώα» και δεν βλέπουν καμία σκοπιμότητα πίσω από τις διατυπώσεις, θα αντιγράψουμε την κατάληξη της επιστολής: «Τα παραπάνω προεκτεθέντα … είναι καλό να συνεκτιμώνται κατά τη λήψη Απoφάσεων σχετικών με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας.».

Σιγά ρε καραμήτρο μη σε ρωτήσουμε κιόλας, είπε ένας φίλος Δήμαρχος.

ΠλασιΠεταιρειών κινητής τηλεφωνίας O μακάκας!

ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΕΕΤΤ 1
ΝΟΥΘΕΣΙΕΣ ΕΕΤΤ 2

καραγκιόζηδες Δολοφόνοι!

!! Σημαντικό Σχόλιο !!