Προγραμματική Συμφωνία 11.500.000 ευρώ για … Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων

Πόσο κοστίζει άραγε η δημιουργία ενός «Ψηφιακού Μητρώου», δηλαδή μιας βάσης δεδομένων και καμίας ιστοσελίδας; Τα λοιπά από τα 11,5 μύρια ευρώ θα πάνε στο «Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων».
Ενδιαφέρον…

Κάντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε το ΦΕΚ Β 758/2011 σε μορφή pdf.

ΦΕΚ Β 758/2011
Αριθμ. οικ. 21767/565

Προγραμματική Συμφωνία και εξουσιοδότηση υπογραφής της, σχετικά με τον ορισμό της εταιρείας «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» ως Δικαιούχου για την εκτέλεση των ακόλουθων δύο δράσεων/έργων ευθύνης του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων:
1. «Ανάπτυξη Ψηφιακού Μητρώου για τις Δικτυακές Υποδομές της χώρας»,
2. «Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων».

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:
1.

15. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:

1. Την υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και της Εταιρείας με την επωνυμία «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.» (ΚτΠ Α.Ε.) για τον ορισμό της ως Δικαιούχου για την εκτέλεση των ακόλουθων δύο δράσεων/ έργων ευθύνης του οικείου Υπουργείου:
1.1. «Ανάπτυξη Ψηφιακού Μητρώου για τις Δικτυακές Υποδομές της χώρας»
1.2. «Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων».
2. Τον ορισμό της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ως Κυρίου των περιγραφόμενων στην προηγούμενη παράγραφο της παρούσας δράσεων/έργων.
3. Την εξουσιοδότηση για τη διαπραγμάτευση του περιεχομένου και των όρων της Προγραμματικής Συμφωνίας, καθώς και την υπογραφή της, από τον Γενικό Γραμματέα Επικοινωνιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, για λογαριασμό του Κυρίου των δράσεων/έργων.
4. Ο προϋπολογισμός της Προγραμματικής Συμφωνίας ανέρχεται κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των έντεκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€11.500.000,00), περιλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παπάγου, 6 Μαΐου 2011
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ

4 Σχόλια to “Προγραμματική Συμφωνία 11.500.000 ευρώ για … Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων”

 1. Ατυχος νέος Says:

  According to ΕΕΑΕ, χρειάζονται μόνο 11,5 εκατομύρια!!!

 2. Ατυχος νέος Says:

  Από ΔΤ του ΥΜΕ:
  «Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργού, δημιουργείται στην Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, πανελλαδικό τηλεμετρικό δίκτυο συνεχούς μέτρησης και καταγραφής των επιπέδων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, με στόχο τον συνεχή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού και την έγκυρη και διαρκή ενημέρωση του, με την ονομασία «Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων».

  Επίσης, θεσπίζεται η υποχρέωση να γνωστοποιούνται στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων από τον κάθε πάροχο στοιχεία των δικτύων που εγκαθιστά, καθώς και από κάθε δημόσια αρχή που χορηγεί δικαιώματα διέλευσης. Δηλαδή, δημιουργείται ένα γεωγραφικό πληροφοριακό σύστημα για το σύνολο των υφιστάμενων δικτύων παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών.»

 3. Ατυχος νέος Says:

  Σχέδιο Νόμου «Περί Ταχυδρομικών Υπηρεσιών»
  Άρθρο 23 Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων
  http://www.opengov.gr/yme/?p=1105

  Στις αρμοδιότητες της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε) προστίθενται η διαρκής μέτρηση και καταγραφή των επιπέδων των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, που οφείλονται στο σύνολο των σταθμών κεραιών κάθε είδους σε επιλεγμένες θέσεις.
  Στην Ε.Ε.Α.Ε. δημιουργείται το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, με αντικείμενο τον διαρκή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού στα ηλεκτρομαγνητικά πεδία όπως αυτά καθορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία, μέσω ενός διασυνδεδεμένου συστήματος σταθμών επεξεργασίας και σταθερών, κινητών και φορητών σταθμών μέτρησης των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, ονομαζόμενο εφεξής «Δίκτυο» και τη διαρκή ενημέρωση του κοινού.
  Με κοινές Αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων μετά από εισήγηση της Ε.Ε.Α.Ε, καθορίζονται τα θέματα οργάνωσης, εγκατάστασης, χρηματοδότησης, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων και εκδίδεται Κανονισμός του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Κανονισμός εκδίδεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 18 μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος και με αυτόν καθορίζονται:
  α. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιλογής των φορέων, που θα συνδεθούν στο Δίκτυο,

  β. Τα κριτήρια επιλογής της θέσης εγκατάστασης ή/και μετεγκατάστασης των σταθμών μέτρησης ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες,

  γ. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία διαχείρισης, επέκτασης και συντήρησης του Δικτύου,

  δ. Οι φορείς αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των μετρήσεων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας,

  ε. Η οργάνωση και παρακολούθηση από την Ε.Ε.Α.Ε., το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, την Ε.Ε.Τ.Τ. και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς των μετρήσεων των τιμών της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και η δημοσιοποίησή τους.

  ζ. Η δημοσίευση περιοδικών εκθέσεων από την Ε.Ε.Α.Ε. σχετικά με τα αποτελέσματα των μετρήσεων της τήρησης των ορίων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

  Η Ε.Ε.Α.Ε. σε συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων αναλαμβάνει την αρχική δημιουργία και υποστήριξη του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων και εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες:
  α. Σχεδιάζει και προγραμματίζει τις αναγκαίες μετρήσεις,

  β. λειτουργεί το πληροφοριακό σύστημα όπου καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μετρήσεων,

  γ. αναλαμβάνει την παρουσίαση των δεδομένων των μετρήσεων σε κατάλληλα διαμορφωμένη ιστοσελίδα με τη μορφή απλών και κατανοητών διαγραμμάτων ανά γεωγραφική περιοχή και σε τερματικούς σταθμούς που εγκαθίστανται στα Υπουργεία Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ως και στην Ε.Ε.Τ.Τ. για χρήση από τις υπηρεσίες αυτών,

  δ. μεριμνά για την καλή λειτουργία, τη συντήρηση και αναβάθμιση, εφόσον απαιτείται, όλου του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού.

 4. mina Says:

  βαλτε υπευθυνο για την υλοποίηση της συμβασης αυτον που εγραψε τις προκηρυξεις για τις μετρησεις ακτινοβολιας κεραιων της εαεε.

  υπαρχει τεχνογνωσια. μην παει χαμενη!

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s